Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta limanowa z dnia 21.08.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w dniu 21.08.2015 roku zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Limanowa dnia  21.08.2015

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r.   poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity z 2013 roku Dz. U.  z 2013 roku poz.267)  stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity z 2013 roku Dz. U.  z 2013 roku poz.267) –  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy  Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Z zebranymi dowodami  i materiałami można  zapoznać  się w Urzędzie  Miasta   Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9, pok. Nr 36  oraz  wypowiedzieć się  co do zebranych dowodów i  materiałów – w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy  Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

 Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia  publicznego ogłoszenia.

   Obwieszczenie  zostaje  publicznie ogłoszone  przez  umieszczenie.

–        w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa

–   na stronie internetowej  Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

–         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

–  w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr  4.

Wróć do góry