Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.08.2015 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w dniu 10.08.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa pawilonu stacji paliw przy ul. Jana Pawła II na działkach nr ewid. 190/2, 186 obr. 5 m. Limanowa

Limanowa, dnia 10.08.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.38, art. 85 ust.3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.8.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa pawilonu stacji paliw przy ul. Jana Pawła II na działkach nr ew. 190/2 i 186 obr. ew. 5 w Limanowej.

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36, w godzinach pracy Urzędu – w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8

Wróć do góry