Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 20.04.2015 r.

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 20.04.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Limanowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem

terenu osiedla ”Marsa”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III, oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 24.10.2013 r. poz. 1235)

zawiadamiam

1. o podjęciu przez Radę Miasta Limanowa następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla ”Marsa”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2004 r. Nr 443 poz. 5084 z późniejszymi. zmianami.):

1) Nr LXXIV.483.2014 z dnia 28 października 2014 r. w zakresie:

· zmiany ustaleń zawartych w § 4 części tekstowej planu,

· zmiany przeznaczenia terenów określonych na załącznikach graficznych nr 1 do 41 do niniejszej uchwały;

2) Nr XXXIII/238/2009 z dnia 29 maja 2009 r. obejmującej działkę nr 30/15 (obręb ewid. 1 miasto Limanowa);

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla ”Marsa” i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 maja 2015 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Wróć do góry